Fieldlab Zephyros
2 februari 2018

Na de stormachtige start van het WCM smart maintenance Fieldlab Zephyros op 18 januari is de tweede bijeenkomst op 2 maart gehouden aan de voet van windpark Krammer.

Fieldlab Zephyros zet vervolgstap op weg naar innovaties in offshore wind

Op basis van het bewezen concept fieldlabs wil World Class Maintenance samen met het Centre of Expertise Water & Energy focussen op het versnellen van innovaties op het gebied van het beheer en het onderhoud van windenergiesystemen op zee. Door samenwerking kan het beheer en onderhoud van wind op zee geoptimaliseerd worden.

De ruim 60 deelnemers, die allen op een bepaalde manier betrokken zijn bij de offshore wind sector, werden welkom geheten door projectleider Zephyros Ferry Visser waarna die het woord gaf aan Ton Vrijdag, directeur van Windpark Krammer. Momenteel worden daar 34 windmolens op unieke wijze in een primaire waterkering gebouwd en voorzien van Enercon turbines. Met een hoogte van 175 meter torenen zij hoog boven andere onshore windmolens uit. Windpark Krammer is een initiatief van Deltawind en Zeeuwind en met bijna 5000 leden het grootste burgerinitiatief van Nederland. Na oplevering in 2019 moeten die windmolens samen 102 megawatt stroom gaan leveren aan DSM, AKZO, Google, Philips en zo’n 100.000 huishoudens. Het benodigde servicestation, uiteraard volledig duurzaam, wordt ook door het park gebouwd. Hierin wordt straks het servicebureau van turbine leverancier Enercon gevestigd wat geheel Zuidwest Nederland zal gaan bedienen.

Na deze interessante presentatie die ons inzicht gaf in de complexiteit van de bouw van het park, werd het woord gegeven aan Rob Schoenmaker, lector assetmanagement aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Dr. Schoenmaker legde uit dat het Centre of Expertise Water & Energy de verbinding zoekt tussen het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Door samen met het bedrijfsleven langjarige onderzoeksopdrachten aan te gaan kan het onderwijs naadloos aangesloten worden op de behoeftes van de markt, om zo de benodigde professionals van de toekomst op te leiden. De bijvangst van het onderzoek is dat het kennis voor de markt oplevert. Zo’n onderzoekstraject wordt begeleid door (docent)onderzoekers of lectoren, waardoor het bedrijfsleven weinig tijd hoeft te investeren. De HZ UAS en Scalda willen graag betrokken worden bij de projecten binnen Zephyros.

Na de kick off van het Fieldlab afgelopen 18 januari zijn er vijf innovatiedomeinen vastgesteld die binnen Zephyros uitgewerkt gaan worden:
1. Design for Reliability of the offshore wind Energy System
2. Operate for Availability / Development of Remote Maintenance
3. Remote Condition Monitoring & Diagnosis / Reduction of degradation behavior
4. Development of (virtual) North-sea offshore wind O&M control tower/ Optimization of O&M Logistics
5. Development of new offshore wind O&M business models

Haiko van der Heijden, Business Development TNO Maritiem & Offshore, beet vervolgens de spits af met een korte pitch voor de workshops van innovatiedomein een; Design for reliability of the offshore wind energy system. Hij begon zijn pitch met de uitleg dat er voor alle constructies die gebouwd worden onderzoek nodig is op alle niveaus. Zo moet er bekeken worden hoe een constructie zich gedraagt, hoe er gemeten moet worden en wanneer het veilig is. Bij windturbines kan dat onderzoek gedaan worden door op diverse plekken sensoren te plaatsen en (veel) data te verzamelen en analyseren. Volgens Van der Heijden moet zo uiteindelijk ‘zero unscheduled downtime’ te bereiken zijn.

Pitch twee ter inleiding van innovatiedomein Operate for availability / development of remote maintenance werd gegeven door Clym Stok Williams van ECN en ging over de mogelijkheden van de inzet van robotics. Hij toont wat de impact zou zijn als je hiermee bijvoorbeeld 20% zou kunnen besparen op de inzet van technici voor zowel inspectie als onderhoudstaken. Hij schetst een scenario waarbij inspecties goedkoper, meer gestandaardiseerd en veiliger plaats kunnen vinden en reparaties sneller, goedkoper en veiliger uitgevoerd kunnen worden. Zijn voorstel is om binnen Zephyros een living lab op te zetten om de integratie van robots in de nacelle (verder) te ontwikkelen en testen.

John Stavenuiter, Program Director van de Asset Management Control Research Foundation, gaf de derde interessante pitch om de deelnemers aan de workshops van innovatiedomein drie te inspireren. John pleit vanuit zijn defensie ervaring voor het ontwikkelen van een simulatiemodel waarmee we integraal binnen Zephyros kunnen werken om het faalgedrag van offshore wind assets steeds beter te gaan voorspellen. John benadrukt dat het beschikken over goede simulatie data ‘de kunst’ is. John ziet voor zichzelf een rol binnen Zephyros door per installatie en onderhoudsconcept een knowledge base op te zetten.

Albert Plesman van CGI begint zijn inleiding voor innovatiedomein vier met te schetsen dat er in het verleden al problemen waren, waarvan men dacht dat ze nooit opgelost zouden kunnen worden. Zoals zure regen en het gat in ozonlaag. Nu hebben we het probleem van global warming ten gevolge van het broeikaseffect.
Hij pleit voor het oprichten van een Zephyros control tower, waar data van windmolens van alle windparken in de Noordzee worden verzameld en verwerkt. Diverse partijen kunnen deze data vervolgens gebruiken.

John Baken van TKI Wind op Zee sluit de pitch-serie af met een korte presentatie voor innovatiedomein vijf. Development of new offshore wind O&M business models. Hij legt uit dat installaties vaak na oplevering over de schutting worden gegooid naar de beheerders, die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Iets waar bij het ontwerp dan vaak niet goed over is nagedacht. Hij verwijst naar een ontwikkeling waarbij de ontwerpende en bouwende partij ook verantwoordelijk is voor de operatie en het onderhoud gedurende lange termijn. De zgn. DBFMO contracten. Hij verwacht dat deze ontwikkeling zich ook zal doorzetten naar de offshore wind. We moeten een windpark volgens hem niet meer zien als een verzameling windturbines maar als een stopcontact op zee waar elektriciteit uitkomt.

Na de vijf inspirerende pitches werd de groep naar vooraf opgegeven belangstelling opgesplitst om binnen elk innovatiedomein een roadmap van afzonderlijke innovatie projecten op te stellen. Dat de onderwerpen leefden, bleek temeer tijdens de lunchpauze die werd gebruikt om te netwerken en verder te praten over mogelijke projecten. Ook in de tweede ronde sub-sessies na de lunch kwamen weer veel ideeën omhoog.

Conclusie van de dag
Veel enthousiasme en bereidheid om samen te werken, de eerste initiatieven liggen al op tafel om uitgewerkt te gaan worden. Deze worden momenteel geïnventariseerd en bekeken, waarna er nieuwe afspraken gemaakt zullen worden om ze verder uit te werken. Samen komen we verder, op naar ‘zero downtime and zero on-site maintance’ in de offshore wind.