WCM project Corrosie onder isolatie

Oplossingen voor een omvangrijk faalmechanisme in de procesindustrie 

Corrosie onder isolatie

Procesindustrie bestrijdt gezamenlijk onzichtbare vijand

Corrosie onder isolatie is een kostbaar en lastig te beheersen faalmechanisme. Het probleem kost de procesindustrie enorm veel geld en vormt bovendien een veiligheidsrisico. Om corrosie onder isolatie te voorkomen en/of beter op te sporen is WCM samen met een groep bedrijven een gezamenlijk project begonnen.

De regiegroep van het project (met o.a. Shell, BASF, Borealis, Sabic, OCI, BP, Sitech, Stork en Temati) formuleerde drie speerpunten om corrosie onder isolatie in de toekomst beter te kunnen managen. Asset owners en experts uit verschillende vakgebieden werken in drie werkgroepen naar praktische en toepasbare oplossingen toe, op basis van bestaande kennis en methoden die de industrie nu gebruikt. Gezamenlijk kunnen dan de ‘best’ practices vastgesteld worden.

Corrosie onder isolatie Corrosie onder isolatie

Werkgroep Niet-destructief Onderzoek (NDO)

Doel: een praktisch bruikbaar en economisch verantwoord selectie-instrument ontwikkelen om NDO-technieken te kunnen selecteren die zonder het verwijderen van de isolatiebeplating voldoende betrouwbaar de degradatie van het basismateriaal kunnen vaststellen.

Aanpak: de werkgroep inventariseert welke NDO-technieken er zijn om de conditie van het basismateriaal van buitenaf betrouwbaar te beoordelen. Hoe betrouwbaar is een techniek, welke kosten en randvoorwaarden komen er bij kijken? Het selectieschema moet door de hele procesindustrie omarmd worden.

Werkgroep Coatings voor Corrosie onder Isolatie

Doel: een praktisch bruikbare richtlijn opstellen die aangeeft welk coatingsysteem binnen welke randvoorwaarden voldoende langdurige bescherming van het basismateriaal biedt, afgezet tegen de kosten die dergelijke systemen met hun applicatie vragen.

Aanpak: de werkgroep onderzoekt eerst welke coatings(methoden) er zijn. Vervolgens dient vastgesteld te worden aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om een bepaalde standtijd te behalen en hoe groot de spreiding in de bescherming kan worden. Uiteraard dienen vervolgens de integrale kosten van zo’n systeem afgezet te worden tegen de standtijd van de bescherming. De werkgroep inventariseert ook welke klassen van restlevensduur door de asset owners gewenst zijn.

Werkgroep Risk Based CUI Management

Doel: een praktisch bruikbaar beslismodel ontwikkelen om het meest kosteneffectieve scenario vast te stellen waarmee CUI binnen de gestelde risicoband wordt gemanaged. Met andere woorden er dient dus vastgesteld te kunnen worden welke factoren de risico’s van CUI beheersen en met welke methoden de kans op falen beter beheerst kan worden.

Aanpak: De werkgroep gaat uit van een methode van prioriteren zoals die ook gebruikt wordt bij risk based inspections, zoals gebruikelijk voor interne corrosiemechanismen (bijvoorbeeld: EN 16991). Eerst worden de consequenties van falen vastgelegd in een ranking en vervolgens wordt aan de hand van de mate van aanwezigheid van faalfactoren en de meetbaarheid hiervan de kans op falen vastgelegd. Daaruit valt een inspectie- en monitoring regime te destilleren. Voor de opbouw van dit managementsysteem wil de werkgroep de ISO-standaard gebruiken die in de industrie al bekend is.

Ontwikkelen van een RBI (Risk Based Inspections) methodiek

De drie werkgroepen leveren volgens planning in december 2019 de resultaten op. Uiteindelijk moeten de uitkomsten ertoe leiden dat bedrijven op het gebied van corrosie onder isolatie gaan van ‘onvoorspelbaar’ naar ‘beheersbaar’. Voor een asset owner betekent het dat die straks kan zeggen ‘dit is de beste aanpak volgens VNCI/WCM standaard’ in plaats van ‘dit is hoe wij het doen’. Ook krijgt een bedrijf meer zekerheid over de status: de integriteit is voldoende aantoonbaar gelijk aan de gestelde norm. Een toezichthouder weet dan dat er consensus is dat die standaard staat voor de beste aanpak. En voor de aandeelhouder wordt het dankzij de nieuwe methoden en tools duidelijker dat de investeringen in corrosiebestrijding noodzakelijk zijn, maar ook welk ‘rendement’ deze opleveren voor een integere fabriek.

Dit initiatief van WCM en de regiegroep wordt gesteund door de VNCI. Het project CUI is één van de Safety Deals Veiligheid Voorop en ontvangt financiële steun van RVO.

Looptijd

2015 – heden

 

Contactpersoon:

Paul van Kempen
+31 6 53182573
Heeft u een vraag?

Projectpartners

AkzoNobel BASF Borealis Group BP Cuijpers Services BV DOW Benelux B.V. DSM FLUOR ION Kennis- en Innovatiecentrum KicMPi KINT OCI Nitrogen Sabic Shell Sitech Stork a Fluor Company TEMATI VENKO VNCI World Class Maintenance